Névnap

Ma 2018. június 24., vasárnap, Iván napja van. Holnap Vilmos napja lesz.

Képek

235542

BÉRBEADÁS -TÁJHÁZ-

1. Alapvető rendelkezések

A bérleti szerződés tárgya a Szokolya 661 hrsz.-ú, természetben Szokolya Fő utca 16. szám alatt található 265 + 65 m2 alapterületű Mányoki Ádám Tájház ( a továbbiakban: Tájház) néven ismert ingatlan a hozzá tartozó udvarral együtt. Fenti ingatlan az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képezi, melyet kulturális célú hasznosításra és szakmai működtetésre jelen szerződésben megállapított módon bérbe adja bérlőnek.

Bérlő vállalja a Tájház vállalt és a beruházás során kialakított kulturális funkcióinak ellátását, rendeltetésszerű, folyamatos és magas színvonalon történő üzemeltetését.

Bérlő a bérleti szerződés keretében korlátozott felhatalmazást kap. A korlátozás arra vonatkozik, hogy a különféle helyiségek használata alapvető programokra irányulhat, ezért a 3 hónapot meghaladó, tartósnak minősülő, kizárólagos használat esetén a képviselő-testület döntése szükséges.

Bérlő vállalja az épület vagyonkezelését, ezen belül az épülettel és annak üzemeltetésével kapcsolatos valamennyi közüzemi (pl.: villamos energia, gáz, víz, csatorna, szemétszállítás, telefon, internet) és rezsiköltség (pl.: takarítás, őrzés) viselését.

Az Önkormányzat szavatolja, hogy a Tájház a bérleti szerződés időbeli hatálya alatt szerződésszerű használatra alkalmas, illetve az Önkormányzat részéről harmadik személynek nem áll fenn olyan joga, amely a Bérlő szolgáltatási, üzleti vagy egyéb céljának megfelelő használatát akadályozná.

2. Harmadik személy(ek)

Bérlő saját tevékenységét önálló szervezete útján, vagy e szerződésben foglalt felhatalmazással harmadik személyek közreműködésével látja el. A harmadik személyeket a Bérlő önként, saját szempontjai és kockázatai szerint választhatja ki. Bérlő jelen Bérleti szerződés időbeli hatályát meghaladó időtartamú szerződést nem köthet. A harmadik személyt megnevezéstől és státuszától függetlenül a Bérlő köteles az Önkormányzatnak haladéktalanul írásbeli úton bejelenteni. Bérlő a harmadik személy eljárásáért, tevékenységéért úgy felel, mintha maga járt volna el.

3. A Bérleti szerződés időbeli hatálya

Felek jelen bérleti szerződést 2012. ……… napjától kezdődően 1 éves határozott időtartamra kötik. A bérleti szerződést felek a lejáratot 30 nappal megelőzően további 5+5 éves időtartammal meghosszabbíthatják.

4. Karbantartás, átalakítás

A birtokba adásról Felek, jegyzőkönyvet készítenek. A birtokba adásig az Önkormányzat, a birtokba adást követően a Bérlő használja a Tájházat és viseli terheit, illetve azokat a károkat, amelyek harmadik személyre nem háríthatóak át. A szerződés fennállása alatt a karbantartás kötelezettsége és költsége a Bérlőt terheli.

Bérlő jogosult az Önkormányzat előzetes írásbeli engedélye alapján az abban foglaltaknak megfelelően saját költségén az épületet átalakítani. Az írásbeli engedély alapján az átalakításhoz szükséges engedélyeket a Bérlő köteles beszerezni. Az Önkormányzat – amennyiben előzetesen jóváhagyta az átalakítást – köteles minden nyilatkozatot megtenni, amelyek az engedélyek megszerzéséhez szükségesek.
Jelen szerződés nem minősül általános felhatalmazásnak a hatóságok előtti engedélyeztetési eljárásban. Az engedélyeztetési eljárásban külön meghatalmazás alapján járhat el az Önkormányzat nevében a Bérlő.

A Tájházat érintő értéknövelő beruházásokat a Bérlő kizárólag saját kockázatára végezhet. A szerződés megszűnése esetén ebben a tekintetben a Felek között elszámolásnak helye nincs.

5. Tevékenység

Felek megállapodnak abban, hogy Bérlő kizárólag a Tájház alapító okiratában meghatározott tevékenységek folytatásához használhatja az épületet. Az alapszabályban nem szereplő tevékenységek folytatásához az Önkormányzat előzetes írásbeli engedélye szükséges.
Önkormányzat jelen bérleti szerződés aláírásával hozzájárulását adja, hogy a Bérlő az előzetes egyeztetés során meghatározott helyre, külön térítés nélkül, elhelyezhesse cégének arculati elemeit, valamint levélgyűjtő szekrényt helyezhessen el. Ezen eszközök felszerelésével és működtetésével kapcsolatos minden költség Bérlőt terheli.

Felek megállapodnak abban, hogy Bérlő évente …. alkalommal az Önkormányzat, valamint intézmények és civil szervezetek által megrendezésre kerülő rendezvénye részére térítés nélkül helyet biztosít. Az Önkormányzat vállalja, hogy rendezvényeit legalább 60 nappal korábban írásban bejelenti bérlőnek, valamint vállalja a rendezvény utáni eredeti állapot visszaállítását.
A rendezvények megnevezései:
    Farsangi bál
    Nyugdíjas bál
    Böllér bál
    Szüreti bál
    Alapítványi jótékonysági bál
    Mikulás ünnepség,
    Falukarácsony,
    Falugyűlés, közmeghallgatás
    Állami ünnepségek

6. Bérleti díj, közüzemi díjak

Bérlő a bérleti jogviszony időtartama alatt az Önkormányzat részére bérleti díjat fizet, melynek határozott időre szóló éves díja … Ft + Áfa  / év. A bérleti díj fizetése jelen szerződés aláírásakor készpénzben válik esedékessé. Az 1 éves határozott időt követő hosszabbításra vonatkozóan Felek kijelentik, hogy a hosszabbítást megelőzően jelen bérleti díj összegét közös megegyezéssel módosíthatják, erre legkorábban 2013. …napján van lehetőség.

Felek megállapodnak abban, hogy az Önkormányzat a bérleti díjról számlát az alábbiak szerint állít ki és küld meg Bérlő részére:
Számlázási név és cím: _______________________________

A bérleti díj nem tartalmazza az üzemeltetési költségeket. A Felek megállapodnak abban, hogy a Bérlő vállalja az épülettel és annak üzemeltetésével kapcsolatos valamennyi közüzemi (pl.: villamos energia, gáz, víz, csatorna, szemétszállítás, telefon, internet) és rezsiköltség (pl.: takarítás, őrzés) viselését oly módon, hogy a közüzemi szolgáltatóknál kezdeményezi a mérőórák Bérlő nevére történő átírását. Az üzemeltetési költségek kiegyenlítéséről Bérlő negyedévente köteles tájékoztatni az Önkormányzatot a közüzemi szolgáltatások kiegyenlítését igazoló bizonylatok bemutatásával.

7. Ellenőrzés, egyéb jogok és kötelezettségek

A Bérlő az Önkormányzat ellenőrzését köteles tűrni, az ellenőrzés érdekében kötelezhető minden közérdekből nyilvános adat, valamint – a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény rendelkezéseit nem sértő – az önkormányzati vagyonra és vagyonkezelésre vonatkozó adat szolgáltatására és okirat bemutatására.

A Bérlőt megillető jogok gyakorlását, annak szabályszerűségét az Önkormányzat ellenőrzi. A tulajdonosi ellenőrzés célja az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, továbbá a jogszerűtlen, szerződésellenes, vagy a tulajdonos érdekeit sértő, illetve az önkormányzatot hátrányosan érintő intézkedések feltárása. Az ellenőrzést a polgármester, vagy annak felhatalmazása alapján a Polgármesteri Hivatal dolgozója, illetve a polgármester megbízása alapján bármely személy vagy szervezet végezheti.

Az ellenőrzés során az Önkormányzat képviselője jogosult a Tájház területére belépni, iratokba betekinteni, a Bérlőtől, illetve annak alkalmazottjától írásban vagy szóban felvilágosítást kérni. Köteles az ellenőrzést úgy végezni, hogy a Bérlő tevékenységét és az ingatlan rendeltetésszerű működését a lehető legkisebb mértékben zavarja.

Az ellenőrzés során a Bérlő, vagy annak képviselője jogosult jelen lenni, az ellenőrzés megállapításai megismerni, a jelentés tervezetre észrevételt tenni, valamint az ellenőrzés megállapításai, javaslatai alapján tett intézkedéseiről az Önkormányzatot tájékoztatni.

Bérlő vállalja, hogy a Tájházat érintő, annak használatát befolyásoló rendkívüli eseményről az Önkormányzatot haladéktalanul tájékoztatja. Amennyiben a Tájház üzemeltetése – a Bérlő hibáján kívüli okok miatt – 48 órán túl nem lehetséges, a kieső időre vonatkozóan Bérlőt a bérleti díj fizetésének kötelezettsége nem terheli. Bérlő a birtokba adást követően bekövetkezett rejtett, építési, műszaki, valamint egyéb előre nem látható hibák kijavítására nem kötelezhető. Az Önkormányzat vállalja a birtokba adást követően bekövetkezett rejtett, építési, műszaki, valamint egyéb, előre nem látható hibák kijavítását, költségeinek viselését.

Bérlőt objektív felelősség terheli a Tájház és műszaki berendezéseinek meglétéért, valamint az Önkormányzat által átadott ingó dolgok meglétéért. Bérlő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt olyan elháríthatatlan ok idézte elő, amely a Bérlő tevékenysége körén kívül esik. Az ingatlan üzemeltetésével összefüggésben a mindenkori hatályos munkavédelmi, tűzvédelmi és környezetvédelmi szabályok betartása a Bérlő kötelezettsége.

8. Bírság

Amennyiben a Bérlő tevékenysége miatt bármely hatóság, bármilyen jogcímen bírságot szab ki a Bérlő köteles azt megfizetni. Amennyiben az Önkormányzat által megrendezett rendezvények tevékenysége miatt bármely hatóság, bármilyen jogcímen bírságot szab ki az Önkormányzat köteles azt megfizetni.

9. A szerződés megszűnése

A szerződés megszűnik:
a) szerződésben meghatározott időtartam elteltével,
b) rendkívüli felmondással,
c) az ingatlan megsemmisülésével,
d) a Bérlő jogutód nélküli megszűnésével,
e) a szerződésben meghatározott egyéb ok vagy feltétel bekövetkezése esetén,
f) az ingatlan kisajátításával.

Jelen bérleti szerződés felmondását bármely fél kezdeményezheti. A szerződést 60 napos felmondási idő betartásával a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal szüntethetik meg a hónap utolsó napjával.

Az Önkormányzat vállalja, hogy a szerződést csak különösen indokolt esetben írásbeli indoklással alátámasztva szünteti meg a szerződésben megállapodott időtartam előtt.

Bérlő köteles a szerződés megszűnésekor a Tájházat rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, saját berendezéseitől kiürítve az Önkormányzatnak visszaadni a birtokba adás jegyzőkönyvében felsorolt egyéb ingó berendezésekkel együtt.

Rendkívüli felmondás: Az Önkormányzat a szerződést rendkívüli felmondással – az Áht.-ban szabályozott eseteken túl – akkor szüntetheti meg, ha a Bérlő nem rendeltetésszerűen hasznosítja a Tájházat, vagy abban kárt okoz, vagy nem értesíti az Önkormányzatot a rendkívüli eseményről. Bérlő rendkívüli felmondással akkor szüntetheti meg a szerződést, ha az Önkormányzat a szerződésben vállalt kötelezettségeit súlyosan megszegi. A rendkívüli felmondást mindkét fél írásban köteles benyújtani, lehetőséget biztosítva a másik félnek a hiba kijavítására. Amennyiben erre nincs lehetőség Felek megegyeznek abban, hogy a felmondási idő 60 nap.

10. Egyéb

Az Önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy Bérlő a Tájházról fénykép- és videofelvételeket készítsen, a szerződés időtartama alatt külön díjazás nélkül az épületet reklámokon és promóciós anyagokon szerepeltesse.

11. Vegyes rendelkezések

Felek kikötik a magyar joghatóságot és a magyar jog kizárólagos alkalmazását. Felek a felmerült vitás kérdéseket egymás között együttműködve igyekeznek feloldani, ennek eredménytelensége esetére kikötik – értékhatártól függően – a Pest Megyei Bíróság, vagy a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét.

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről szóló törvény rendelkezései az irányadóak.

Jelen szerződés 5 eredeti példányban készült. Felek a szerződést átolvasták, annak tartalmát értelmezték és megértették, majd azt – mint akaratukkal mindenben megegyezőt – jóváhagyólag aláírták.

12. Záradék

A szerződés szövegét a Képviselő-testület a .../2012 (.../...) sz. határozatával fogadta el és egyben felhatalmazta a polgármestert, hogy az ingatlan bérbeadásáról tárgyaljon, valamint a szerződést az Önkormányzat nevében aláírja.


Szokolya, 2012. ___________. ____.

                                 ____________________            ____________________
                                      Gyurcsik Mihály                            
                                       polgármester                             


                                 ____________________
                                      dr. Cseri Tibor
                                          jegyző