Névnap

Ma 2018. június 24., vasárnap, Iván napja van. Holnap Vilmos napja lesz.

Képek

235542

VAGYONRENDELET

               Szokolya Község Képviselő-testületének 6/2001./VI.29/Ör. sz. rendelete
                                                  Az önkormányzat vagyonáról


(Egységes szerkezetben a 6/2003.(IX. 17.) Ök. rendelet, valamint a 8/2012.(V. 09.) Ök. rendelet
módosításaival.)
Szokolya Község Önkormányzat képviselő-testülete az 1990. évi LXV. Tv. 79. § b/ pontja, a 80. §
/1/bek. alapján, az 1992. évi XXXVIII. Tv. 108. § /1/ bekezdésében és az 1991. évi XXXIII. tv.-
ben foglaltakra figyelemmel az alábbi rendeletet alkotja az önkormányzat vagyonáról és vagyonnal
kapcsolatos jogokról és kötelezettségekről.
I. fejezet
Az önkormányzati vagyon csoportosítása
1. § /1/ E rendelet hatálya kiterjed az önkormányzati vagyonra
/2/ E rendelet szempontjából önkormányzati vagyon:
- a./ az önkormányzat ingó és ingatlan vagyona
- b./ az önkormányzatot megilletı vagyoni értékő jogok.
**2. § Az önkormányzati vagyon áll:
- törzsvagyonból és
- üzleti vagyonból.
Az önkormányzat ingatlan vagyonát az ingatlan-kataszter tartalmazza, melyet a Polgármesteri
Hivatal vezet.
A rendeletben egyéb vagyon alatt a továbbiakban üzleti vagyon értendő.
3. § /1/ Az önkormányzat vagyona fogalomképesség alapján lehet:
a./ forgalomképtelen
b./ korlátozottan forgalomképes
c./ forgalomképes
/2/ A forgalomképtelennek besorolt önkormányzati vagyontárgy, ill. vagyonrész nem
elidegeníthető, nem megterhelhető, vállalkozásba, gazdasági társaságba nem vihető.
/3/ A korlátozottnak besorolt önkormányzati vagyontárgy esetében az elidegenítése,
megterhelése, vállalkozásba, gazdasági társaságba vitel, egyéb hasznosítás feltételeit a törvény,
vagy e rendelet határozza meg.
/4/ A forgalomképesnek besorolt önkormányzati vagyontárgy, ill. vagyonrész elidegenítése,
megterhelése, vállalkozásba, gazdasági társaságba vitele, ill. egyéb hasznosítása az e rendeletben
meghatározottak szerint történhet.
**/5/ Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonából nemzetgazdasági szempontból
kiemelt jelentıségő nemzeti vagyonnak minősített vagyonelemeket a rendelet 1. számú melléklet
1/a. pontja tartalmazza.
4. § Az önkormányzat törzsvagyona forgalomképtelen, ill, korlátozottan forgalomképes lehet, az
egyéb vagyon körébe a forgalomképes vagyonelemek tartoznak.
Törzsvagyon
5. § Az önkormányzat törzsvagyonába azok a vagyonelemek tartoznak, amelyek közvetlenül
kötelező önkormányzati feladat- és hatáskör ellátását, vagy a közhatalom gyakorlását szolgálják.
**6. § /1/ Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonát a nemzeti vagyonról szóló 2011.
évi CXCVI. tv. 5. § (2) a.)-b.) pontjában meghatározott vagyontárgyak alkotják.
/2/ Az önkormányzat korlátozottan forgalomképes vagyonát az alábbi vagyonelemek jelentik a
törvények alapján:
- közmővek
- intézmények /épületei/, középületek
- mőemlékek
- védett természeti területek
- muzeális emlékek
/3/ A korlátozottan forgalomképesség tartalma az egyes vagyonelemek vonatkozásában az
alábbiakat jelöli:
a./ Közművek:
Viziközmővek nem elidegeníthetőek, nem megterhelhetőek. A viziközmőveket az önkormányzat
többségi részesedéssel az e célra létrehozott gazdálkodó szervezet útján mőködtetheti
/apportálhatja olyan gazdasági társaságban, amelyben többségi tulajdonnal rendelkezik./ Egyéb
közművek mőködtetési jogát koncessziós szerzıdés keretében lehet átengedni.
b./ Intézmények, középületek:
Az intézmények és középületek az adott intézményi feladat, ill. középület esetén a közfeladat
ellátásáig nem idegeníthetőek el, és nem terhelhetőek meg. Nem idegeníthető el adott intézmény
és középület akkor sem, ha az intézmény, ill. közfeladat ellátása csak ideiglenesen szünetel. A
használat a hasznosítási jog csak 1 évnél rövidebb idıszakra ruházható át.
c./ Műemlékek:
Az önkormányzat tulajdonába kerülı mőemlék épületek elidegenítéséhez, megterheléséhez,
kezelői jog átruházásához, használati vagy bérleti joga gazdasági társaságba való beviteléhez a
miniszter hozzájárulása szükséges.
d./ Védett természeti területek:
Az önkormányzat tulajdonába kerülı védett természeti területek elidegenítéséhez, kezelői vagy
használati jogának átadásához a miniszter engedélye szükséges.
e./ Muzeális emlék:
Elidegenítéséhez a mővelődési és közoktatási miniszter engedélye szükséges.
Az önkormányzat egyéb vagyona
7. § /1/ Az önkormányzat egyéb vagyonát jelenti mindazon vagyon, amely nem tartozik a
törzsvagyonba.
/2/ Az önkormányzat egyéb vagyona forgalomképes.


                                                               II. fejezet


                                   A vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlása


8. § /1/ Az önkormányzatot megillető tulajdonosi jogok gyakorlásával kapcsolatos feladatok és
hatáskörök a képviselőtestületet illetik meg.
/2/ A képviselőtestületet a polgármester képviseli.
/3/ A tulajdonosi jogok gyakorlásával kapcsolatos feladatok és hatáskörök pontos
meghatározását a 9-20 § - ok tartalmazzák.
Az egyes tulajdonosi jogok
Vagyon elidegenítés /értékesítés és ingyenes átruházás/
9. § */**/1/ Vagyon bruttó 5 millió forint értékhatár felett – csak forgalmi értékbecsléssel
megalapozva – versenytárgyalás útján kell értékesíteni.
A versenytárgyalásnak, nyilvánosnak - indokolt esetben zártkörűnek – kell lennie. Vagyont
értékesíteni a versenytárgyaláson a legjobb ajánlatot tevő részére lehet.
/2/ Nem lehet értékesíteni az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonába sorolt vagyont.
/3/ Feltételekkel lehet értékesíteni a 6. § /3/ bekezdésében meghatározottak szerint az
önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyona körébe sorolt vagyont.
*/**/4/ A képviselő-testület a bruttó 5 millió forint értékhatár alatti értéket képviselő vagyon
értékesítéséről egyedi elbírálás alapján dönt.
**/5/ Az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén az államot a nemzeti
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv 14. § (2)-(3) bekezdésében foglaltak szerinti elıvásárlási jog
illeti meg.
10. § /1/ A forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes törzsvagyon körébe tartozó
vagyont ingyenesen átruházni nem lehet.
**/2/ Az önkormányzat egyéb vagyonába tartozó ingó és ingatlan vagyon, ill. vagyoni jog
ingyenes átruházására a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 11. § (13), 13. § (3)-(7),
valamint a 14. § (1) bekezdésében foglalt szabályok az irányadóak.
11. § E rendelet 9-10 § - aiban foglaltakat kell alkalmazni a vagyon egyéb célú hasznosítására
/használat, ill. hasznosítási jog/ azzal az eltéréssel, hogy a forgalomképtelen törzsvagyon
használat, ill. hasznosítási jogát át lehet engedni az önkormányzat külön rendeletében
meghatározottak szerint / közterület-használat/
A vagyon megterhelése
12. § /1/ Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyona nem terhelhető meg.
/2/ Az önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyona a 6. § /3/ bekezdésében
rögzítettek alapján, valamint a képviselıtestület döntése alapján terhelhető.
/3/ Az önkormányzat forgalomképes egyéb vagyona megterhelhető. A megterhelés értékhatárra
tekintet nélkül a képviselıtestület joga.


                                   A vagyon, vállalkozásba való bevitele


13. § /1/ Az önkormányzat saját felelısségére vállalkozási tevékenységet folytathat. A vállalkozás
az önkormányzat kötelező feladatainak ellátását nem veszélyeztetheti.
/2/ Az önkormányzat csak olyan vállalkotásban vehet részt, amelyben felelőssége nem haladja
meg vagyoni hozzájárulásának mértékét.
14.§ /1/ Az önkormányzat forgalomképtelen vagyona vállalkozásba nem vihető be.
/2/ Az önkormányzat korlátozottan forgalomképes vagyona a 6.§ /3/ bekezdésében, valamint
az alábbiakban meghatározottak betartása mellett vihető be vállalkozásba:
a/ a közművekben megjelenő önkormányzati vagyon a vagyonátadási törvény alapján
részesedés formájában
b/ az intézmények és középületek, a műemlék épületek, védett természeti értékek,
muzeális emlékek, mint vagyonvállalkozásba nem vihetők és nem szolgálhatnak
vállalkozási célt.
/3/ Az önkormányzat egyéb vagyona vállalkozásba vihető.
/4/ Az önkormányzat vagyonának vállalkozásba való beviteléről - értékhatártól függetlenül – a
képviselıtestület dönt.


                                          A vagyon egyéb hasznosítása


15. § */**/1/ Az önkormányzati vagyon használatát, ill. hasznosítási jogát átengedni bruttó 5
millió forint felett versenytárgyalás útján lehet.
A versenytárgyalásnak nyilvánosnak kell lennie, de indokolt esetben lehetıség van zártkörő
versenytárgyalás megtartására is.
A versenytárgyalás alá eső önkormányzati vagyon használati, ill. hasznosítási jogát átengedni csak
a versenytárgyaláson részt vevő legjobb ajánlattevő részére szabad.
**/2/ A használat és a hasznosítási jog átadása történhet ingyenesen és visszterhesen is. Az
ingyenes használatba adásra a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 11. § (13)
bekezdésében foglaltak az irányadóak.
/3/ A használat és a hasznosítási jog átadása történhet az adott vagyon koncessziós szerzıdéssel
való üzemeltetésével, ill. bérleti jogviszonnyal.
16. § /1/ Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonának használatát, ill. hasznosítási jogát
átengedni csak az alábbi módon és esetben lehet:
- koncessziós szerződéssel, jogszabály, ill. e rendelet szerint,
- az önkormányzat külön rendeletében meghatározottak szerint /pl. közterület-foglalás,
parkolás/
/2/ Az önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyonának használatát, ill. hasznosítási
jogát a 6. § /3/ bekezdésében meghatározott feltételek megtartása mellett lehet átengedni:
- koncessziós szerződéssel
- bérleti szerződéssel, jogszabályban rögzített feltételek mellett.
/3/ Az önkormányzat forgalomképes egyéb vagyonának használatát, ill. hasznosítási jogát át
lehet engedni:
- koncessziós szerződéssel,
- bérleti szerződéssel,
- használati díj ellenében.
17. § */**/1/ A képviselı-testület a bruttó 5 millió forint értékhatár alatti értéket képviselő
használat, ill. hasznosítási jog átengedéséről egyedi elbírálás alapján dönt.
*/**/2/ A képviselıtestület dönt értékhatártól függetlenül az 1 évet meghaladó használat, ill.
hasznosítási jog átengedéséről, valamint a használat, ill. hasznosítási jog ingyenes átengedéséről.
Az ingyenes használatba adásra a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 11. § (13)
bekezdésében foglaltak az irányadóak.
18. § /1/ Az önkormányzat vagyona – a forgalomképtelen törzsvagyon kivételével – társulásra
bevihető. A korlátozottan forgalomképes törzsvagyon körébe sorolt vagyonelemek közül az
intézmények épületei és középületek vihetők társulásba.
/2/ Az önkormányzat társulásba bevitt vagyonát a társuló helyi önkormányzat vagyonaként kell
nyilvántartani. A társult helyi önkormányzatok közös vagyona a vagyonszaporulat, arra a Ptk.
közös tulajdonra vonatkozó szabályait kell alkalmazni.
19. § /1/ Az önkormányzat az ideiglenesen feleslegessé vált pénzeszközeiből értékpapírt
vásárolhat.
/2/ Az értékpapír vásárlásakor a képviselőtestület dönt arról, hogy milyen megnevezéső
címletezéső és lejáratú értékpapír kerüljön megvásárlásra.
/3/ A meglévő értékpapírok értékesítéséről, annak módjáról, feltételeiről a képviselő- testület
dönt.


                          Az önkormányzat követeléseiről való lemondás


20. § /1/ Az önkormányzat követeléseirıl lemondani csak akkor lehet, ha az nem veszélyezteti
az önkormányzat likviditását.
/2/ A lemondás jogát a képviselőtestület gyakorolja.
Hitelfelvétel és törlesztés, kötvény kibocsátás, beruházás, felújítás, lízing
21. § /1/ Az önkormányzat hitelt vehet fel és kötvényt bocsáthat ki. A hitel felvételével, a
meglévő hitelek törlesztésével, valamint a kötvény kibocsátással kapcsolatos rendelkezéseket az
önkormányzat költségvetési rendelete állapítja meg.
/2/ Az önkormányzat a költségvetési rendeletében dönt, hogy milyen beruházásokat,
felújításokat valósít meg, rendelkezik azok pénzügyi fedezetérıl.
/3/ Az önkormányzat lízingszerzıdés megkötésérıl a költségvetési rendeletben dönt.
Az intézmények gazdálkodása az önkormányzati vagyonnal
22. § /1/ Az önkormányzat által feladatainak ellátására alapított intézmény vagyona az
önkormányzat vagyona, melyet az önkormányzat az intézmény ingyenes használatába ad.
/2/ Az intézmény a használatba kapott ingatlan és ingó vagyon rendeltetésszerő használatára,
mőködtetésére köteles, valamint jogosult a tevékenységi körében a hasznok szedésére.
/3/ Az intézmény vezetője a bruttó 50 e Ft beszerzési érték alatti, feleslegesnek minősített
ingóságokat a selejtezési szabályzatban meghatározottak szerint értékesítheti, ill. selejtezheti a
Pénzügyi Bizottság elızetes jóváhagyásával. Az értékesítésről és a selejtezésről az év végén be kell
számolni a képviselıtestületnek.
/4/ Az intézmény vezetıje köteles az intézmény használatában lévő ingatlanok karbantartási,
felújítási igényét a költségvetés tervezésekor írásban előterjeszteni. Az elıterjesztésről a
képviselőtestület a költségvetési rendeletben dönt.


                                                           III.fejezet


                                                   Záró rendelkezések


23. § E rendelet 2001. július 01. napján lép hatályba, kihirdetésérıl a jegyzı az SZMSZ-ben leírt
módon gondoskodik.
Szokolya, 2001. június 28.
Seres István sk. Dr. Kurtsik Ilona sk.
polgármester jegyzı
A rendelet a közösségi hirdetőn kihirdetve.
2001. június 29.


                                                             Dr. Kurtsik Ilona jegyző
* Módosította a 6/2003./IX. 17./Ök. rendelet – hatályos 2003. szeptember 17-től
** Módosította 8/2012.(V. 09.) Ök. rendelet – hatályos 2012. május 10-től

 

1.sz. melléklet               

Szokolya Kataszteri napló

1/a. forgalomképtelen törvény alapján

Helyr.szám I.jel Fkép Megnevezés      Utca+hsz             Tel.ter(m2) Ön%     Bruttó(eFt)  Becs.(eFt)
---------- ----- ---- --------------- -------------------- ----------- --- --------------- -----------
    10/    21124   1  Közút Kanászház NéVTELEN FÖLDÚT             1083 100        1824.000         563
    11/    00003   1  Közterület      IPOLYSáGI UTCA               622 100         376.000         374
    12/    21124   1  Belterületi köz IPOLYSáGI UTCA              1196 100         554.000         476
    24/    21124   1  Közút           TÁTRA KÖZ                    345 100         620.000         181
    25/    21124   1  Közút           ÁRKAY KANTSUR ANDRÁS        7448 100        3164.000       13094
   157/  2 12201   1  Polgármesteri H FŐ UTCA 83/b                 701 100       30862.330       35482
   163/  4 21120   1  Közút           ÁRKAY KANTSUR ANDRÁS          99 100          61.000          61
   165/    21124   1  Közút           NÉVTELEN UTCA                983 100         462.000         456
   170/  1 21124   1  Közút           HÁRSFA UTCA                 3798 100        3988.000        1786
   176/    21124   1  Közút           MÁNYOKI ÁDÁM UTCA           2737 100           3.431        6068
   280/    21124   1  Közút           BRASSÓ KÖZ                   316 100        1027.000         143
   292/    21120   1  Közút           NÉVTELEN UTCA                245 100         825.000         148
   333/    21120   1  Közút           NÉVTELEN UTCA                248 100         254.000         182
   354/    21124   1  Közút           KÁRPÁT KÖZ                   556 100         268.000        1690
   408/    21124   1  Közút           MALOM UTCA                  2608 100        2896.000        3302
   422/    21124   1  Közút           EGRES UTCA                  1126 100         458.000        1598
   432/    21124   1  Közút           DÓZSA GYÖRGY UTCA           2157 100         867.000        2957
   447/    21124   1  Közút           EGRES UTCA                  3911 100        2073.000        4323
   449/    21534   1  árok            EGRES UTCA                   410 100        2832.000        2795
   450/  2 21534   1  árok            EGRES UTCA                   173 100        1302.000        1290
   453/    21124   1  Közút           DÓZSA GYÖRGY UTCA           3608 100        4232.000        4022
   456/  2 21534   1  árok            DÓZSA GYÖRGY UTCA 30         250 100        2146.000        2176
   457/  2 21534   1  árok            DÓZSA GYÖRGY UTCA 30          48 100         300.000         314
   464/    21127   1  Strandbejáró    DÓZSA GYÖRGY UTCA            164 100          98.000         108
   482/    21124   1  Közút           ARADI UTCA                  5001 100        6951.000       27645
   542/    21124   1  Közút           RAFFA KÖZ                    168 100         186.000          86
   568/    21534   1  árok            KOLOZSVÁRI UTCA 7            281 100        8425.000        8067
   581/    12633   1  általános iskol LÉVAI UTCA 5                5147 100       97485.858      121755
   594/    21124   1  Közút           LÉVAI UTCA                  6249 100       25522.000       12301
   598/    21534   1  árok            KOLOZSVÁRI UTCA 2            664 100       15191.240       14475
   613/    12632   1  óvoda           FŐ UTCA 24                  1440 100       55462.012       69969
   627/    21124   1  Közút           POZSONYI KÖZ                2440 100        5946.000        3042
   637/  2 21124   1  Közút           KASSAI KÖZ                  5449 100        5943.000        5753
   680/    21124   1  Közút           MAROS KÖZ                   1192 100        6186.000         574
   694/    21534   1  árok            LIGET UTCA                   548 100       12917.000       12283
   695/  4 00003   1  Liget utca közt LIGET UTCA                    33 100          43.000          20
   702/    21124   1  Közút           LIGET UTCA                  4550 100       15235.000       15875
   704/    21534   1  árok            LIGET UTCA                   153 100        2460.000        2381
   710/    21127   1  Gyalogút        LIGET UTCA                   310 100         410.000        1581
   720/    21124   1  Közút           SPORTPÁLYA UTCA              923 100        8484.550        8414
   723/    00003   1  Közterület      LIGET UTCA                   397 100         516.000         119
   724/  1 00002   1  Patak           TÖRÖKPATAK                  1100 100           0.000           0
   724/  2 00002   1  Törökpatak      TÖRÖKPATAK                  6360 100           0.000           0
   724/  3 00002   1  Patak           TÖRÖKPATAK                  6942 100           0.000           0
   751/    21127   1  Járda           JÓKAI UTCA                   412 100         619.000        2102
   753/    21124   1  Közút           JÓKAI UTCA                  4390 100        9504.000       11287
   785/  3 21120   1  Közút           ARADI UTCA                   574 100         630.000         208
   788/    21124   1  Közút           ARADI UTCA                  4099 100        5038.000        1853
   789/    21124   1  Közút           ARADI UTCA                   538 100         783.000         264
   805/    21124   1  Közút           PETŐFI SÁNDOR UTCA          4296 100        7087.000        6842
   832/    21124   1  Közút           RÁKÓCZI FERENC UTCA         4486 100        8119.000        7788
   838/  2 21534   1  árok            RÁKÓCZI FERENC UTCA          217 100        3962.000        3792
   852/    21124   1  Közút           KOSSUTH LAJOS UTCA          4343 100        9054.413        9648
   885/    21124   1  Közút           KOLOZSVÁRI UTCA             1214 100        1277.000        1548
   886/    21534   1  árok            ÚJTELEP                     2993 100       46717.000       44540
   906/ 13 21127   1  Gyalogút        ÚJTELEP                      333 100         358.000         201
   928/  2 21124   1  Közút           ÚJTELEP                     1312 100        1636.000         454
   961/    21127   1  Gyalogút, Ady E ADY ENDRE UTCA 14            274 100         291.000          99
   967/    21124   1  Közút           ADY ENDRE UTCA              4168 100        8373.000        8780
   985/    21124   1  Közút           ÚJTELEP                      975 100         925.000         292
  1004/    21124   1  Közút           ÚJTELEP                      574 100         763.551         324
  1038/    21534   1  árok            HUNYADI JÁNOS UTCA 7         410 100        7066.000        6754
  1039/    00003   1  Közterület      HUNYADI JÁNOS UTCA 7        1194 100        1552.000         716
  1041/    00003   1  Közterület      HUNYADI JÁNOS UTCA 1        1273 100        1655.000         764
  1045/    21127   1  Gyalogút        HUNYADI JÁNOS UTCA 5          74 100        1081.000         318
  1051/    21124   1  Közút (Petykó)  HUNYADI JÁNOS UTCA 1         409 100         431.000         648
  1058/    21534   1  árok            HUNYADI JÁNOS UTCA           232 100        4134.000        3975
  1059/  1 21124   1  Közút           LIGET UTCA                 11213 100       14445.000        9770
  1060/    00003   1  Közterület      TÖRÖKPATAK                   218 100         286.000         130
  1078/    21124   1  Közút           TÖRÖKPATAK                  1229 100        1320.000         553
  1079/    00003   1  Közterület      TÖRÖKPATAK                  2203 100        2864.000        1322
  1080/    21124   1  Közút           TÖRÖKPATAK                   891 100         929.000         339
  1081/  1 21124   1  Közút           TÖRÖKPATAK                  6718 100        8723.000        2141
  1092/    00002   1  Patak           TÖRÖKPATAK                 24126 100       18720.000       18720
  1093/  1 21124   1  Törökpatak közt TÖRÖKPATAK                  4957 100        6355.000        1663
  1110/  1 00003   1  Közterület      TÖRÖKPATAK                   253 100         328.000          76
  1139/ 12 21124   1  Törökpatak, köz TÖRÖKPATAK                  7218 100        8656.000        2723
  1139/ 13 00001   1  Közterület a Há TÖRÖKPATAK                    57 100          17.000          17
  1143/ 10 21534   1  árok            TÖRÖKPATAK 28                 72 100        1602.000        1528
  1143/ 26 00003   1  Közterület      TÖRÖKPATAK               4190000 100         419.000         126
  1143/ 28 21124   1  Közút, közterül TÖRÖKPATAK                 11501 100       12933.000        3979
  1143/ 30 00003   1  Közterület      TÖRÖKPATAK                    53 100          53.000          16
  1173/  2 21534   1  árok            TÖRÖKPATAK 32                 82 100         615.000         610
  1178/    21534   1  árok            TÖRÖKPATAK 28                 88 100         615.000         642
  1198/    21124   1  Közút           TÖRÖKPATAK                   504 100         545.000         233
  1201/    00003   1  Közterület      TÖRÖKPATAK                   220 100         240.000         132
  1214/  1 21124   1  Közút és közter TÖRÖKPATAK                  3675 100        4033.000        1242
    03/  1 21125   1  Közút           SZALMÁSFÖLD                  964 100         429.000         429
    04/  3 21125   1  Közút           TELEK                       1302 100        1441.000        1441
    04/ 19 21125   1  Közút           SZALMÁSFÖLD                  796 100         165.000         316
    04/ 27 21125   1  Közút           SZALMÁSFÖLD                  551 100         375.000         215
    04/ 34 21125   1  Közút           SZALMÁSFÖLD                 1143 100         861.000         488
    05/  1 21125   1  Közút           SZALMÁSFÖLD                20404 100        3810.000        7371
    06/  2 21534   1  árok            JÓKAI UTCA                   665 100          41.000         322
    06/  6 21125   1  Közút           FELSŐRÉTEK                  8636 100         174.000        2876
    08/    21125   1  Közút           FELSŐRÉTEK                   842 100         171.000         328
    09/  2 21125   1  Közút           FELSŐRÉTEK                  2258 100         450.000         862
    09/  8 21125   1  Közút           FELSŐRÉTEK                   119 100          27.000          51
   011/  1 21125   1  Közút           FELSŐRÉTEK                   265 100          54.000         105
   013/  3 00002   1  Patak           FELSŐRÉTEK                     0 100           0.000           0
   013/ 27 21125   1  Közút           FELSŐRÉTEK                   352 100         122.000         141
   014/    21534   1  árok            FELSŐRÉTEK                   705 100         112.000         582
   017/  1 00002   1  Törökpatak      FELSŐRÉTEK                  9102 100           0.000           0
   019/  1 21125   1  Közút           NÁDASKÚT                    9121 100        1130.000        3286
   020/ 16 21125   1  Közút           KENDERES                    5050 100         631.000        1830
   029/    21534   1  árok            CACINY                      4291 100          58.000        1844
   030/ 10 21534   1  árok            NÁDASKÚT                    2776 100        4192.000        1159
   032/  2 21125   1  Közút           NÁDASKÚT                    1244 100         214.000         473
   033/  1 21125   1  Közút           KÖZÉPDŰLŐ                   1848 100         424.000         854
   033/  3 21534   1  árok            KÖZÉPDŰLŐ                    985 100         158.000         813
   033/  4 21534   1  árok            KÖZÉPDŰLŐ                     20 100           3.500          17
   035/    21534   1  árok            CACINY                     14246 100         197.000        6164
   046/    21125   1  Közút           CACINY                      1119 100         178.000         626
   047/    21125   1  Közút           LÁGYAS                      2687 100         421.000        1181
   048/  4 21125   1  Közút           LÁGYAS                      1227 100         212.000         468
   049/    21125   1  Közút           HEGYESFÖLD                  3043 100         484.000        1288
   057/  1 21125   1  Közút           SOMOS                      12694 100        1944.000        4558
   058/ 20 21125   1  Közút           KERESZTFÖLE                 2056 100         358.000         827
   058/ 22 21125   1  Közút           KERESZTFÖLE                  436 100          79.000         201
   058/ 31 21125   1  Közút           KERESZTFÖLE                 1500 100         750.000         570
   066/    21125   1  Közút           KERESZTFÖLE                  866 100         149.000         435
   067/    21125   1  Közút           TÁBLA                       3460 100         607.000        1428
   081/    21125   1  Közút           TÁBLA                      25632 100        3523.000        9290
   097/ 25 21125   1  Közút           JANKAGÖDÖR                  1982 100         270.000         840
   098/    21125   1  Közút           SOMOS                       8535 100        1273.000        3261
  0116/ 13 21125   1  Közút           NACSAGROMI RÉTEK            2295 100         357.000         919
  0117/  1 21125   1  Közút           NACSAGROM                   2993 100         449.000        1068
  0117/  9 21125   1  Közút           NACSAGROM                   6827 100         935.000        2688
  0117/ 21 21125   1  Közút           NACSAGROM                   2209 100         292.000         843
  0124/    21125   1  Közút           HEGYESFÖLD                  1457 100         193.000         677
  0125/    21125   1  Közút           HEGYESFÖLD                  1662 100         220.000         724
  0167/  5 21125   1  Közút           NACSAGROM                   3286 100        1286.000        1286
  0172/  5 21125   1  Közút           NAGY KASZÁLÓ                 724 100         287.000         287
  0173/    21125   1  Közút           NAGY KASZÁLÓ                4746 100        1664.000        1664
  0175/    21125   1  Közút           KÖVESDOMB                   2600 100        1175.000        1175
  0177/    21125   1  Közút           KÖVESDOMB                   1368 100         545.000         545
  0181/    21125   1  Közút           KÖVESDOMB                   4481 100        1989.000        1989
  0186/    21125   1  Közút           SZÁRAZFÁK                   4722 100        2042.000        2042
  0191/    21534   1  árok            BOGLYAKŐ                    2086 100         626.000         626
  0200/    21125   1  Közút           SZÁRAZFÁK                   3803 100        1606.000        1606
  0212/    21125   1  Közút           NACSA                        780 100         424.000         424
  0213/    21125   1  Közút           NACSA                       3043 100        1338.000        1338
  0219/    21125   1  Közút           BÓNA                       21295 100        6734.000        6734
  0240/    21125   1  Közút           ÁG UTCA                      825 100         328.000         328
  0241/  2 21125   1  Közút           HARANGVIRÁG UTCA             993 100         378.000         378
  0242/  1 00002   1  Törökpatak      TÖRÖKPATAK                  8455 100           0.000           0
  0242/  2 00002   1  Törökpatak      TÖRÖKPATAK                  1257 100           0.000           0
  0256/  2 21125   1  Közút           FÖLÖSTÖKÖM                  2210 100         793.000         793
  0263/    21534   1  árok            TÁRSA                        687 100         206.000         206
  0264/    21125   1  Közút           TÁRSA                      23360 100        8458.000        8458
  0276/    21125   1  Közút           TÁRSA                       4311 100        1668.000        1668
  0285/    21125   1  Közút           TÁRSA                       4363 100        2059.000        2059
  0297/  1 21110   1  Közút           MAGASHEGYALJA                766 100         429.000         307
  0326/  5 00003   1  Közterület      MAGASHEGYALJA                291 100         171.000         174
  0331/    21534   1  árok            MAGASHEGYALJA                291 100          47.000         240
  0333/    21125   1  Közút           MAGASHEGYALJA                122 100          68.000          50
  0339/  1 21125   1  Közút           HÁZIGRÁNY                    210 100          98.000          98
  0339/  2 21125   1  Közút           HÁZIGRÁNY                   2283 100         988.000         988
  0343/    21125   1  Közút           HAGYIGÁCSÓ                   557 100          68.000         257
  0347/    21125   1  Közút           HAGYIGÁCSÓ                 11727 100          68.000        4118
  0353/    21125   1  Közút           PRÜCSKÖS                    3690 100        1482.000        1482
  0363/    21125   1  Közút           PRÜCSKÖS                    1187 100          68.000         531
  0367/    21125   1  Közút           PRÜCSKÖS                    1021 100          68.000         446
  0371/125 21125   1  Közút           VÖLGYMELLÉKE                 396 100         144.000         144
  0371/146 21125   1  Közút           DOBOGÓ                      1588 100         661.000         661
  0371/152 21125   1  Közút           VÖLGYMELLÉKE                1220 100         516.000         516
  0373/  1 21125   1  Közút           VÖLGYMELLÉKE                3345 100        1504.000        1504
  0375/  6 21125   1  Közút           VÖLGYMELLÉKE                 551 100         265.000         265
  0377/  3 21110   1  Országos közút  FELSŐRÉTEK                 23739 100       13069.000       79122
  0378/  1 21125   1  Közút           NÉVTELEN UTCA              23488 100       12944.000        8046
  0386/    21125   1  Közút           KERTALJA                    2608 100        1332.000        1332
  0390/    21125   1  Közút           KERTALJA                    1742 100         688.000         688
  0393/  1 21125   1  Közút           KERTALJA                    1376 100         643.000         643
  0395/    21125   1  Közút           KERTALJA                     590 100         277.000         277
  0401/    21125   1  Közút           MAGYARRÉT                  27093 100        9128.000        9128
  0403/    21125   1  Közút           MAGYARRÉT                   4731 100        2169.000        2169
  0404/    21534   1  árok            MAGASHEGYALJA                137 100         656.000         112
  0408/  4 21125   1  Közút           MAGASHEGYALJA               1173 100         640.000         470
  0410/  2 21534   1  árok            HEGYPÓ                      4855 100        1457.000        1457
  0412/  2 21125   1  Közút           KELETI HUTA                 6017 100        1955.000        1955
  0438/  1 00003   1  Királyrét       KIRÁLYRÉT                      0 100         463.527         464
  0452/  3 21534   1  árok            NYUGATI HUTA                2316 100         370.000        1911
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                           Tel.ter(m2)         Bruttó(eFt)  Becs.(eFt)
---------- ----- ---- --------------- -------------------- ----------- --- --------------- -----------
Összesen (183 darab): (Forgalomképtelen törvény a.):           4787117       647586      764108
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Szokolya Kataszteri napló

1/b.  Forgalomképtelen helyi döntés alapján


Helyr.szám I.jel Fkép Megnevezés      Utca+hsz             Tel.ter(m2) Ön%     Bruttó(eFt)  Becs.(eFt)
---------- ----- ---- --------------- -------------------- ----------- --- --------------- -----------
   167/  1 00004   2  Temető          HÁRSFA UTCA                 1500 100        3609.000        3295
   525/  1 00001   2  Közterület      LÉVAI UTCA 5                1873 100         410.000         410
   525/  3 00001   2  Napközi kertje  LÉVAI UTCA 5                2639 100        4900.000        3959
  1141/  9 00001   2  Közterület      TÖRÖKPATAK                  6667 100        9357.000        2000
  1171/    00003   2  Belterületi erd TÖRÖKPATAK 44               1850 100        8768.000        9693
  1188/    00003   2  Belterületi erd TÖRÖKPATAK                  2075 100        9835.000        8383
  1192/    00003   2  Belterületi erd TÖRÖKPATAK                   260 100        1232.000        1050
   030/ 11 00005   2  Termőföld       NÁDASKÚT                     575 100          29.000           6
  0266/  2 00003   2  Termőföld       TÁRSA                       1201 100          60.000           6
  0266/ 35 00005   2  Termőföld       TÁRSA                       6578 100         328.000          21
  0268/ 20 00005   2  Szántó          KÁNTORDOMB                  1826 100          10.000          10
  0268/ 21 00005   2  Szántó          KÁNTORDOMB                     0 100          49.000          49
  0275/  6 00003   2  Termőföld       KÁNTORDOMB                   305 100           2.000           2
  0275/  7 00003   2  Termőföld       KÁNTORDOMB                   107 100           1.000           1
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                           Tel.ter(m2)         Bruttó(eFt)  Becs.(eFt)
---------- ----- ---- --------------- -------------------- ----------- --- --------------- -----------
Összesen (26 darab): (Forgalomképtelen helyi döntés a.):         28448       38590.000      2876
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────












Szokolya Kataszteri napló

1/c.  Korlátozottan forgalomképes, helyi döntés alapján


Helyr.szám I.jel Fkép Megnevezés      Utca+hsz             Tel.ter(m2) Ön%     Bruttó(eFt)  Becs.(eFt)
---------- ----- ---- --------------- -------------------- ----------- --- --------------- -----------
   163/  1 00001   4  Beépíthető      ÁRKAY KANTSUR ANDRÁS        2480 100        4794.000        3720
   525/  2 12611   4  Közössé, tornat LÉVAI UTCA 5/c              2651 100       70360.000      224009
   599/    24111   4  Sportpálya      LIGET UTCA 1.              13141 100       52809.000       58901
   661/    12611   4  Tájház          FŐ UTCA 16                  1386 100       19814.070       69810
   701/    00003   4  Közterület      LIGET UTCA                  1626 100        2113.000         976
   722/    00003   4  Közterület      LIGET UTCA                  1606 100        2087.000         482
   725/  1 00003   4  Közterület      EGRES UTCA                  1478 100        2660.000         886
  1197/  1 00003   4  Közterület      TÖRÖKPATAK                 12939 100       14104.000        5047
  1197/  3 00003   4  Közterület      TÖRÖKPATAK                   640 100         697.000         192
  1199/    00003   4  Közterület      TÖRÖKPATAK                   122 100         137.000          74
   157/  1 12611   1  Közösségi ház   FŐ UTCA 83/a                 701 100         559.000       12762
  0270/ 31 00005   2  Termőföld       KÁNTORDOMB                  1526 100         126.000          13

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                           Tel.ter(m2)         Bruttó(eFt)  Becs.(eFt)
---------- ----- ---- --------------- -------------------- ----------- --- --------------- -----------
Összesen (10 darab): (Korlátozottan forg.kép.helyi d.a.):        40296          170260.070      376872
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Szokolya Kataszteri napló

1/d.  Forgalomképes, üzleti

Helyr.szám I.jel Fkép Megnevezés      Utca+hsz             Tel.ter(m2) Ön%     Bruttó(eFt)  Becs.(eFt)
---------- ----- ---- --------------- -------------------- ----------- --- --------------- -----------
     1/    00003   5  Köterület       FŐ UTCA 169                 1144 100         686.000         686
     4/    00003   5  Közterület      FŐ UTCA 165                 1105 100         862.000         532
     8/    11111   5  Lakóház         IPOLYSáGI UTCA 1         2500     20         159.000          83
     9/    11111   5  Lakóház (romos) IPOLYSáGI UTCA 1              73  20          21.000          22
   303/    00001   5  Beépítetlen     FŐ UTCA 1                    805 100        1207.000        1208
   462/    24114   5  Strand          DÓZSA GYÖRGY UTCA 18        1677 100        7971.000       10529
   486/  3 21129   5  Közterület      ARADI UTCA 22               1406 100        4788.000        2422
   486/  4 12313   5  Üzlet földter   ARADI UTCA 22                596 100        1144.000        1144
   490/    12742   5  Tűzoltószertár  ARADI UTCA 14                 66 100        3787.698        3788
   503/    11111   5  Lakóház (párthá FŐ UTCA 80                   188 100       18470.000       19294
   504/    12525   5  Pártház udvara  FŐ UTCA 80                   138 100        2490.000         457
   634/  2 00001   5  Beépíthető      POZSONYI KÖZ                 478 100         666.000        1818
   692/  1 00001   5  Beépítetlen     KASSAI UTCA                  259 100         388.000         389
   906/  8 00001   5  Újtelepi kert   ÚJTELEP                      110 100           0.000         165
   906/  9 00001   5  Újtelepi kert   ÚJTELEP                      110 100           0.000         165
   906/ 12 00001   5  Újtelepi kert   ÚJTELEP                      110 100           0.000         165
   969/  1 12645   5  Orvosi rendelő  HUNYADI JÁNOS UTCA 2         810 100       21782.277       42772
  1085/    00003   5  Közterület      TÖRÖKPATAK                    88 100         158.000          52
  1139/  2 00003   5  Közterület      TÖRÖKPATAK                   108 100         140.000          32
  1139/  3 00001   5  Beépíthető      TÖRÖKPATAK                   378 100         945.000         945
  1139/  4 00001   5  Beépíthető      TÖRÖKPATAK                   450 100        1125.000        1125
  1139/  5 00001   5  Beépíthető      TÖRÖKPATAK                   378 100         945.000         945
  1140/  3 00003   5  Közterület      TÖRÖKPATAK                  6664 100       13235.000        7286
  1143/ 29 00003   5  Közterület      TÖRÖKPATAK                    24 100          24.000          14
  1200/  1 00001   5  Beépíthető      TÖRÖKPATAK                   264 100         288.000         739
  1905/  2 12743   5  Kismarosi buszv SZOKOLYAI ÚT                   0 100         104.000         104
   969/  2    Beépités Hunyadi utca 2.
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                           Tel.ter(m2)         Bruttó(eFt)  Becs.(eFt)
---------- ----- ---- --------------- -------------------- ----------- --- --------------- -----------
Összesen (29 darab): (Forgalomképes):                          2269929     81385   96881
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────